LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH
Thứ hai, Ngày 22/04/2019
Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người thực hiện và các bộ phận liên quan Chủ trì