LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Thứ hai, Ngày 23/07/2018
Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người thực hiện và các bộ phận liên quan Chủ trì